درصورتی که امکان پرداخت هزینه را بصورت پرداخت آنلاین ندارید میتوانید هزینه آن را به یکی از شماره کارت های ما واریز و سفارش خود را ارسال نمایید.